24 maja, 2024
OSTATNIO!
25 stycznia, 2020

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną? 

Autor 0 570 Views

Każdy inwestor rozważający możliwość budowy instalacji fotowoltaicznej poszukuje rozwiązań, które sprawią, że będzie ona jeszcze bardziej opłacalna. Jednym z elementów zmniejszających skalę wydatków, jakie należy ponieść przy zakupie mikroelektrowni słonecznej, jest możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Na czym ona polega i komu przysługuje?

Co może być odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej

W dniu 1 stycznia 2019r. weszły w życie nowe przepisy, które wprowadziły istotne dla podatników zmiany w ustawie o PIT i o zryczałtowanym podatku dochodowym, dając podstawy do nowych ulg podatkowych związanych z inwestycjami w tzw. termomodernizację. W ich ramach podlegają odliczeniu wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych m.in.:

  • ze zmniejszeniem zapotrzebowania obiektów na energię potrzebną do ogrzewania,
  • ze zmniejszeniem zużycia prądu pochodzącego od publicznych dostawców energii,
  • z ocieplenie budynków.

W ramach tej ulgi odliczeniu mogą podlegać wydatki na inwestycje związane ze zmianą źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. W efekcie odliczeniu podlegają wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem ogniw fotowoltaicznych wraz z osprzętem.

Kto może korzystać z nowej ulgi termomodernizacyjnej

Z powyższej ulgi mogą korzystać osoby fizyczne, które opłacają podatek dochodowy według skali podatkowej, ryczałtu lub podatku liniowego 19%. Warunkiem jest własność lub współwłasność budynku jednorodzinnego o charakterze mieszkalnym – konieczne jest posiadanie tytułu prawnego potwierdzającego prawo własności lub współwłasności. Ulga nie przysługuje osobom wydzierżawiającym lub jedynie posiadaczom obiektu.

Warto także przytoczyć prawne wyjaśnienie, czym jest budynek mieszkalny jednorodzinny. Jest to budynek o charakterze mieszkalnym postawiony w zabudowie bliźniaczej lub wolnostojący, który stanowi konstrukcyjnie odrębną całość. Prawo dopuszcza w takim obiekcie wydzielenie nie więcej niż 2 lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, który jednak nie będzie przekraczał 30% powierzchni całkowitej całego budynku.

Warto dodać, że ustawodawca uwzględnił także możliwość skorzystania z ulgi osobom, które mieszkają w budynkach, na których nie ma technicznych możliwości instalacji fotowoltaicznej. W takim przypadku ulgą zostaną objęte także instalacje zamontowane na innym obiekcie – na przykład garażu, budynku gospodarczym, pod warunkiem, że inwestycja będzie służyć celom realizowanym w budynku mieszkalnym.

Ulga termomodernizacyjna może być zrealizowana pod warunkiem, że inwestycja będzie zakończona w okresie kolejnych 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Zatem, jeśli rozpoczniesz budowę instalacji fotowoltaicznej w 2020r. to musisz ją zakończyć do końca 2023r. Jeżeli jednak kwota odliczenia przekracza roczny dochód, można ją rozliczyć w ciągu 6 kolejnych lat. Okres ten liczony jest od końca roku podatkowego, podczas którego został poniesiony pierwszy wydatek.  

Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Ustawodawca określił, że kwota odliczenia nie może być wyższa niż 53 tys. złotych. Co więcej, kwota ta dotyczy wszystkich przedsięwzięć realizowanych przez jednego właściciela – zatem jeżeli posiada on więcej niż 1 budynek mieszkalny i na kilku obiektach realizuje inwestycje związane z instalacją fotowoltaiczną, to i tak może odliczyć jedynie 53.000 zł, nawet jeśli suma wydatków  z wszystkich inwestycji przekroczyła tę kwotę.

Warto także dodać, że każda z osób pozostających w związku małżeńskim posiada prawo do odliczenia w maksymalnej wysokości 53.000 zł i to niezależnie od wysokości udziału.

Podstawą do uzyskania odliczenia są faktury VAT wystawione przez podatnika VAT, który nie korzysta ze zwolnienia z tego podatku. Wysokość wydatków oblicza się na podstawie sumy kwot brutto (wraz z podatkiem VAT) w wyżej wymienionych faktur.

Jakie wydatki nie podlegają odliczeniu

Należy zaznaczyć, że do kwoty wydatków podlegających odliczeniu podatnik nie może doliczyć tych, które zostały dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska czy kwot zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie (np. przez środki pochodzące z samorządów). Odliczeniu nie podlegają również wydatki, które zostały ujęte w kosztach uzyskania przychodu lub odliczone od przychodu. Sprowadza się to do stwierdzenia, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć wyłącznie te wydatki, które faktycznie obciążyły podatnika. 

Źródło: Inverter – fotowoltaika Warszawa

 

Następny

Zastosowanie zegarów astronomicznych

21 października, 2020 0